КИШЛАК

м.

Селение в Средней Азии, Афганистане, Иране.